Goran Gora “Hold Me Close When It Comes” (2011)

01 Goran Gora – Entrance (instrumental)

Explore more of “Hold Me Close When It Comes”…

02 Goran Gora – Hold Me Close When It Comes

03 Goran Gora – Counterfeit

04 Goran Gora – Awakening

05 Goran Gora – The Wheel

06 Goran Gora – Everyone’s Landscape

07 Goran Gora – Giant Revolver

08 Goran Gora – I’m The Only River

09 Goran Gora – One By One

10 Goran Gora – Ghosts

11 Goran Gora – Stiprinieks

Leave a Reply